WebLidé

Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Čestní členové

Konzultace:
dle dohody (e-mailem)

Odborná specializace:
primární pedagogika, obecná didaktika, pedeutologie, komparativní pedagogika, vzdělávací politika

Publikace:
Monografie:
SPILKOVÁ,V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7178-942-9.
SPILKOVÁ, V., VAŠUTOVÁ, J.(eds.). Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání.. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. 327 s. ISBN 978-80-7290-384-9.
SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha : Pedagogická fakulta UK 2010. 256 s. ISBN 978-80-7290-496-9.
SPILKOVÁ, V.,HEJLOVÁ, H.(eds.). Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha : Pedagogická fakulta UK 2010. 394 s. ISBN 978-80-7290-486-0.

Kapitoly v monografiích:
VAŠUTOVÁ, J., SPILKOVÁ, V. Teacher Education in Czech Republic. In Valentič Zuljan M., Vogrinc, J. (eds.). European Dimensions of Teacher Education-Similarities and Differences. Ljubljana : Faculty of Eduaction, University of Ljubljana, 2011, s. 193-224.
ISBN 978-961-253-058-7.
SPILKOVÁ, V. Improving the Quality of Teacher Education Through Theoretical Reflection on Practice. In Raymond, D.(ed.). Nouveaux espaces de développement professionnel et organisationnel. Sherbrooke, Editions du CRP 2001, p.33-52, ISBN 2-89474-027-1.
SPILKOVÁ, V. Proměny primárního vzdělávání v kontextu transformace školství v České republice. In Doušková, A., Porubský Š. Problémy a perspektívy primárnej edukácie. Banská Bystrica: PedF UMB, 2011, s. 51-77. ISBN 978-80-557-0183-7.
SPILKOVÁ, V. Výzvy, které přináší osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání pro školu, učitele a vzdělávací politiku. In Helus, Z., Spilková, V., Zdražil, T., Rýdl, K., Kratochvílová, J., Lukášová, H. Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení (filozofická východiska a pedagogické souvislosti). Praha: Asociace waldorfských škol ČR 2012, s. 27-42. ISBN 978-80-905222-0-6.

Statě v relevantních časopisech:
SPILKOVÁ, V. Les tentatives de mise en place des „Pédagogies nouvelles“ dans les écoles fondamentales tcheque apres 1989. Revue francaise de pédagogie, 2005, No 153, p. 25 – 38. ISSN 0556-7807.
SPILKOVÁ, V. Professional Development of Teachers and Student Teachers through Reflection on Practice. European Journal of Teacher Education, 2001, 24(1), pp. 59-66, ISSN 0261-9758.
SPILKOVÁ, V. Evropské přístupy k pojetí kvality učitele optikou formálních dokumentů. Pedagogika, roč. 60, 2010, č. 3-4, s.265 – 275.
SPILKOVÁ, V. Reflexe proměn přípravy učitelů pro primární vzdělávání v České republice po roce 1989. Pedagogika, roč. 61, 2011, č. 4, s. 358-372. ISSN 0031-3815.
SPILKOVÁ, V. Development of student teacher´s professional identity through constructivist approaches and self-reflective techniques. Orbis scholae, vol.5, n.2, 2011, p.117-138. ISSN 1802-4637.
STRAKOVÁ,J., SPILKOVÁ,V. et al. Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika, roč. 64, 2014, č. 1, s. 34-65. ISSN 0031-3815.
JANÍK,T., SPILKOVÁ,V., PÍŠOVÁ,M. Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, roč.24, 2014, č.2, s. 259-274. ISSN 1805- 9511.
SPILKOVÁ,V., WILDOVÁ,R. Potřebujeme kvalitní nebo kvalifikované učitele? Pedagogická orientace, roč.24, 2014, č.3, s. 423-432. ISSN 1211-4669.
JANÍK,T., PÍŠOVÁ,M., SPILKOVÁ,V. Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení. Orbis scholae, 2014, 8, č.3, s.133-158. ISSN 1802-4637.