WebLidé

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Vyučující - primární pedagogika, prorektorka

Umístění: KH vždy jen na děkanátě nebo na RUK

Odborná specializace:
didaktika rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti, didaktika rozvoje čtenářské pregramotnosti, obecná didaktika, komparativní pedagogika

Publikace:
WILDOVÁ, Radka (50 %) a Anna KUCHARSKÁ. Inovace rozvoje písařské gramotnosti - Výuka písma Comenia script. Didaktické studie, 2014, 6(1). ISSN 1804-1221. V tisku.

VYKOUKALOVÁ, Věra a Radka WILDOVÁ (50 %). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně a možnosti jejího rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7290-642-0.

WILDOVÁ, Radka. Čtenářská gramotnost v evropském kontextu. Pedagogika, 2012, LVII(1-2), s. 45-52. ISSN 0031-3815.

WILDOVÁ, Radka. Rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí. Pedagogika, 2012, LVII(1-2), s. 10-21. ISSN 0031-3815.

WILDOVÁ, Radka. Irsko. In SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ A. Kvalita učitele a profesní standard : Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, s. 96-107. ISBN 978-80-7290-496-9.

WILDOVÁ, Radka. Počáteční čtenářská gramotnost. In SPILKOVÁ, V. Proměny primárního vzdělávání v ČR: k transformaci obsahu primárního vzdělání. Praha: Portál, 2005, s. 161-173. ISBN 80-717-8942-9.

WILDOVÁ, Radka. Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005, 311 s. ISBN 80-729-0228-8.

WILDOVÁ, Radka. Současné trendy rozvoje prvopočátečního čtení a psaní v české primární škole. In WILDOVÁ, R. (eds.) Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Univerzita Karlova, 2002, s. 7-17. ISBN 80-729-0103-6.

KŘIVÁNEK, Zdeněk a Radka WILDOVÁ (80%). Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998, 142 s. ISBN 80 86039-55-2.

WILDOVÁ, Radka. Obsah a struktura primárního vzdělávání ve vybraných zemích. In SPILKOVÁ, V. Čemu učit ve škole?: k transformaci obsahu primárního vzdělání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1996, s. 40-85. ISBN 80-860-3912-9.