WebLidé

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Vyučující - primární pedagogika

Umístění: 226

Konzultace:
27.5. 14:00 – 15:00
11.6. 15:30-16:30

Odborná specializace:
Obecná didaktika, teorie učitelské profese, pedagogická praxe.

Publikace:
MAZÁČOVÁ, N. Vybrané pedagogické inovace v současné škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, ISBN 978-80-7290-373-3.

MAZÁČOVÁ, N. Nové pojetí výuky obecné didaktiky. In SPILKOVÁ, V.; VAŠUTOVÁ, J. (eds.) Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. 327 s. ISBN 978-80-7290-384-9.

MAZÁČOVÁ, N. Zkušenosti s utvářením didaktických znalostí obsahu u studentů učitelství. In JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009, ISBN 978-80-7315-176-8.

MAZÁČOVÁ, N. Moderní výukové strategie na základní škole - projekt Vzdělání21. In Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Alternativní metody výuky, konané 30. 4. 2010 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké fakultě. Hradec Králové: Gaudeamus 2010, ISBN 978-80-7435-043-64.

MAZÁČOVÁ, N. Didactics Aspects of Use of Modern Technology in Teacher Training. In sborník z konference Новые образовательные стратегии в современном информационном пространстве, Sankt–Petersburg 2010, redakce T.N. Noskova, ISBN 978-5-89319-160-8, s.47 -50, (Ruská federace).

MAZÁČOVÁ, N. Možnosti a meze využití moderních technologií v přípravě učitelů (didaktické aspekty). Possibilities and limitations of usage of modern technology in teacher training (Didactics aspects). In Sborník z vědecké mezinárodní konference Evropské a české vzdělávání, Hradec Králové,21. - 25. 3. 2011, ISBN: 978-80-904877-2-7, ETTN: 085-11-11006-03-8.

MAZÁČOVÁ, N. Příprava učitelů a pedagogická praxe v Ruské federaci. In Bendl, S. a kol. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 365- 385, ISBN 978-80-7290-517-1.

MAZÁČOVÁ, N. Rámec profesních kvalit učitele. In Tomková A. a kol. Rámec profesních kvalit učitele, Praha NUV, 2012, ISBN 978-80-87063-64-4.

MAZÁČOVÁ, N. The Possibilities for Multicultural Education in the Czech Republic, In Sborník Education as a Dialog in Multicultural Society, Tallin Ülikool University, 2012, Estonsko, s. 49-55, ISSN – 1736-6534, ISBN 978-9949-29-033-8.

MAZÁČOVÁ, N. Nástroj komplexního hodnocení a sebehodnocení kvality práce učitele – cesta profesního rozvoje učitelů. In Kohnová, Jana et al. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-625-3.

MAZÁČOVÁ, N. Pedagogicko psychologické aspekty využití kognitivních technologií v procesu výuky jazyka, Педагогико-психологические аспекты использования когнитивных технологий в процессе обучения языку In Tchuikina, N. Русский язык сегодня: актуальные вопросы теории и их методическая интерпретация.Tallin: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2013.

MAZÁČOVÁ, N. (Ne)strukturovaný model přípravy učitelů očima studentů. Časopis e-Pedagogium, č.III, 2013, s.7-23, ISSN 1213-7758.