WebAktuality

Témata DP a BP pro rok 2018/2019

Témata DP a BP pro rok 2018/2019

 

MgA. Alžběta Ferklová

Bakalářské práce

 1. Využití prvků dramatické výchovy pro osvojení písně v MŠ
 2. Metody dramatické výchovy jako prostředky osobnostního a sociálního rozvoje dětí ve věku 5 až 7 let
 3. Diplomové práce:
 4. Pedagogické prostředky pedagogiky M. Montessori
 5. Pedagogické prostředky ve waldorfských mateřských školách.
 6. Respektování svobody dítěte v mateřské škole a výchova k sebekázni, k uznávání autority.

PhDr. Helena Hejlová, PhD.

 1. Didaktická témata dle výběru studenta. Upřesnění na ústní konzultaci.
 2. Pedagogická komunikace. Přednostně určeno pro KS, upřesnění na ústní konzultaci.
 3. Žákovský parlament v životě školy. Předpokládá se empirická zkušenost s tématem.
 4. Dialog ve výuce.

Mgr. Irena Holemá, Ph.D.

      1. Asistent pedagoga v předškolním zařízení. 
      2. Využití metod a technik dramatické výchovy při práci s dětmi předškolního věku.

Mgr. Petra Horská, Ph.D.

 1. Učitel primární školy v kontextu spolupráce školy a muzea.

PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.

 1. Formy spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky dětí
  (Podmínky efektivní spolupráce rodiny a školy. Zkušenosti ze škol, názory rodičů, učitelů
  na možnosti a význam spolupráce. Návrh konkrétních forem spolupráce rodiny a školy.
  Metody výzkumu: dotazník, studium písemných pramenů).
 2. Vzdělávací program Začít spolu ZŠ a jeho postavení v transformujícím se Školském
  systému u nás.
  (Analýza základních principů a východisek vzdělávacího programu Začít spolu s Bílou knihou a Rámcovými vzdělávacími programy. Zkušenosti s implementací vzdělávacího programu Začít spolu do našich škol (osobní výpovědi učitelů, názory rodičů, možnosti využití principů tohoto programu v rámci oborové aprobace studentů učitelství pro základní a střední školy).
 3. Partnerství a klientský přístup ve spolupráci rodiny a školy. (Význam partnerství a spolupráce rodiny a školy. Vztahy rodiny a školy. Metodika vedení konzultace s rodinou - klientský přístup. Praktická část - uplatnění klientského přístupu, dotazník).

 

Doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

Bakalářské práce

 1. Srovnání pedagogické práce učitele v posledním roce mateřské školy a v přípravné třídě
 2. Specifika komunikace učitelky s dětmi v mateřské škole
 3. Jak děti vnímají pobyt v mateřské škole
 4. V čem se dítě 2-3 leté po nástupu do mateřské školy proměňuje
 5. Příprava učitelky mateřské školy na pedagogickou činnost

Diplomové práce

 1. Pozice přípravné třídy v současném předškolním vzdělávání
 2. Profesní činnosti učitelky v mateřské škole
 3. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání (podmínky, specifika obsahu, metody, kompetence učitelky a chůvy).
 4. Mateřské a základní školy v rámci jednoho právního subjektu

 

PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.

 

         1.  Dilemata v učitelské profesi

         2.  Spolupráce učitele 1. stupně s psychologem/speciálním pedagogem

         3.  Studium v zahraničí jako příležitost pro osobnostní a profesní rozvoj budoucího učitele

         4.  Syndrom vyhoření učitele

         5.  Vlastní téma po dohodě

 

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

Témata na BP/DP:

 1. Reggio pedagogika a její uplatnění v současné praxi předškolních institucí
 2. Situationsansatz a jeho uplatnění v současné praxi předškolních institucí
 3. Práce s metodou Persona Dolls v předškolním vzdělávání – akční výzkum
 4. Práce s metodou Carly v předškolním vzdělávání – akční výzkum
 5. Práce s metodou Learning Stories v předškolním vzdělávání – akční výzkum

Témata na DP:

 1. Analýza teoretických základů Reggio pedagogiky – analýza a vývoj teorie
 2. Analýza teoretických základů situačního přístupu (Situationsansatz) – analýza a vývoj teorie
 3. Architektonické dispozice prostoru mateřské školy jako významný kvalitativní faktor v edukačních procesech
 4. Význam prostředí předškolního zařízení – komparace konceptu prostoru v alternativních a inovativních pedagogických konceptech v předškolním vzdělávání

 

 doc. Mgr. Radek Marušák

 1. Rolová hra dětí mladšího školního věku.
 2. Kompetence učitele dramatické výchovy.
 3. Literární text a dramatická výchova.
 4. Hodnocení v dramatické výchově.
 5. Metody dramatické výchovy a skupinová dynamika, klima třídy.
 6. Dramatická výchova a její uplatnění v projektové metodě, integrované tematické výuce.
 7. Rolová hra dětí mladšího školního věku.
 8. Kooperace v dramatické výchově.
 9. Práce s literárním textem metodami dramatické výchovy
  (výběr textu a možnosti jeho uchopení metodami rolové dramatické hry a jinými metodami
  dramatické výchovy, možnost i posouzení čítankových textů z pohledu dramatické výchovy
  apod.).
 10. Cesty dětského recitátora + témata na základě zájmu studenta,
  jež jsou nosná z pohledu DV a DP
 11. Učitel dramatické výchovy

 PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

 1. Fakultní škola a její role v přípravě budoucích učitelů
 2. Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství
 3. Možnosti asistentské praxe v rozvoji studentů učitelství
 4. Spolupráce fakultních učitelů a studentů učitelství
 5. Klinická škola u nás a v zahraničí
 6. Strategie učení se žáků
 7. Problémové vyučovaní a možnosti jeho realizace ve výuce na prvním stupni základní školy
 8. Rozvíjení kompetencí k učení u žáků na prvním stupni ZŠ
 9. Vlastní téma studenta po dohodě a konzultaci

PhDr. Jana Stará, Ph.D.

 1. Připravenost pro vykonávání profese učitele očima absolventů v prvním roce nástupu do praxe.
   2.   Připravenost pro vykonávání profese učitele očima absolventů ve druhém a třetím roce po nástupu  

      do  praxe.
 3.  Připravenost pro vykonávání profese učitele očima absolventů ve čtvrtém a pátém roce po nástupu 

      do praxe.

4.   Práce učitelů s učebnicemi ve výuce vlastivědy

5.   Profesní vidění studentů učitelství 1. stupně ZS

6.   Subjektivně pociťované silné a slabé stránky studentů učitelství pro 1.stupen ZŠ při praxích během        studia

Mgr. Radmila Svobodová

 1. Možnosti využití dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ.
 2. Dramatická výchova jako nástroj osobnostně - sociálního rozvoje dítěte věku

      primární školy.

3.   Technika řeči a učitel, žák, třída.

4.   Dramatická výchova jako cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem.

5.   Strukturované drama a jeho výukový potenciál.

 6.   Divadlo Forum jako metoda řešení a prevence konfliktů na 1. stupni ZŠ.

 7.   Metody a techniky dramatické výchovy v prevenci patologických

      jevů na 1. stupni ZŠ.

8.  Témata z oblasti dramatické výchovy, OSV, techniky řeči a dětského divadla

            konkretizovaná studenty.

 PhDr. Anna Tomková, Ph.D.

 1. Profesní rozvoj budoucích a začínajících učitelů
 2. Podněty z alternativ pro rozvoj kvality výuky v běžné škole
 3. Proměny pedagogických procesů v kontextu společného vzdělávání
 4. Otázky primární školy a učitelské přípravy ve frankofonních zemích

Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

 1. Historie lokální školy na základě školní kroniky
 2. Učitelé v běhu času
 3. Učebnice pedagogiky v letech 1948 – 2017
 4. Jednotná škola, důvody vzniku, vývoj (1948 – 1990)
 5. Analýza  témat vybraného pedagogického časopisu (ve vybraném desetiletí)

 

 Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS v akademickém roce 2018/2019 na katedře primární pedagogiky je 9. 1. 2019.