WebAktuality

Podmínky pro absolvování předmětů Souvislá pedagogická praxe I a Seminář k souvislé pedagogické praxi I alternativním způsobem

Podmínky pro absolvování předmětů Souvislá pedagogická praxe I a Seminář k souvislé pedagogické praxi I alternativním způsobemPro studenty žádající (na základě obdržených žádostí do 3.9.2018) o plnění souvislé praxe I. v zimním semestru ve třidě, kde učí jako třídní učitel na 1. stupni ZŠ nebo alespoň jako učitel hlavních předmětů (včetně matematiky a českého jazyka na 1. stupni ZŠ) ve výši minimálně 16 hodin týdne po dobu delší než 2 měsíce, jsou stanoveny následující podmínky:


1. Čtyři zápisy z hospitačních rozhovorů (váš "vedoucí" učitel
na vybrané škole bude hospitovat alespoň ve čtyřech vámi vedených hodinách a pak s vámi o hodinách bude vést hospitační rozhovory). Student dokládá podrobnými zápisy těchto rozhovorů (může je vyhotovit sám) a podpisem hospitujícího učitele.
2. Pět vzorových příprav na hodinu a jejich podrobné reflexe.
3. Videonahrávka celé vyučovací hodiny vedené studentem.
Prostřednictvím bodů 2 a 3 bude zkoumáno dosažení vaší kompetence v oblasti Plánování výuky (viz Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi).
4. Sestřih videoukázek dokládající vaši kompetenci:
"Dává dostatečný komunikační prostor všem žákům (snaží se o vyváženou  interakci s jednotlivými žáky). Systematicky vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků. Klade otevřené otázky, které aktivizují vyšší úrovně myšlení a vyžadují souvislejší mluvní projev žáka; snaží se vytvářet příležitosti k přemýšlení, ke konfrontaci různých názorů a představ žáků, vybízí k jejich argumentaci."

Pozor, pro splnění bodu 3 a 4 student musí získat  informované souhlasy od rodičů žáka. Student se informuje u vedení školy, aby vše bylo v této oblasti v pořádku.

Bude přísně posouzeno spolupracujícím učitelem z fakultní školy (toho domlouvá vedoucí VŠ učitel) a vedoucím VŠ učitelem, zda studentem zaslané materiály dokládají zmíněné kompetence.


5. Pro studenty, kteří jsou zaměstnaní na škole jako asistenti- tedy samostatně neučí- platí tento další požadavek: student/ka bude po dobu 14 dní učit (ne asistovat) v rozsahu 2  hodiny denně v jedné třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům. K  těmto hodinám odevzdá přípravy a reflexe k nim. Tedy tímto se  rozšiřuje  bod 2.

6. Dále student odevzdává/plní  k zápočtu:

a) Pedagogický deník (kromě příprav a reflexí sem ještě patří zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, výukové materiály).

b) Povinná je  účast na Semináři k souvislé pedagogické praxi I. - dle dohody s  VŠ učitelem- vedoucím praxe.

c) Písemně  zpracované sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních  kvalit studenta na pedagogické praxi a příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem (na základě videonahrávek a písemných  materiálů).

Všechny zmíněné povinnosti student odevzdává vedoucímu učiteli z VŠ nejpozději 30.11.2018.

Pro povolení individuálního plnění souvislé praxe je nutné  potvrzení od školy, že je student zaměstnán na škole  a v jaké pozici a v jakém rozsahu (viz 1. odstavec tohoto dokumentu). Toto potvrzení je nutné dodat vedoucímu učiteli z VŠ před započetím praxe na jím zvolené škole.

Pokud má student  zájem o plnění souvislé pg. praxe II. v letním semestru také touto formou, ozve se písemnou formou garantce tohoto předmětu dr. Janě Poche Kargerové, požadavky (podobné jako pro praxi I) mu budou sděleny před zápisem do letního semestru.