WebAktuality

CŽV Didaktika 1. stupně ZŠ Ia a Ib – 1. ročník OK 2415105

 

 Didaktika 1. st.ZŠ  Ia – ZS                                                                Celkem 12 hod.

                                                                                               .      

Didaktika a její kategorie: Učitel plánuje, realizuje, hodnotí, reflektuje výuku …v kontextu společného vzdělávání. Akční výzkum.                              A. Tomková, H. Hejlová (3+3 hod.)

 

Společné vzdělávání. Individualizace ve výuce.                 T. Krčmářová (6 hodin)

 

 

Požadavky k zápočtu v ZS

 

Průběžné plnění úkolů. Stanovení problému pro akční učitelský výzkum nebo pro výzkumné sledování výuky (pro aktuálně nevyučující studenty), které bude podpořeno jeho tematickým ukotvením opřeným o odborné zdroje. Písemně, rozsah 2-3 normostrany.

 

Didaktika 1. st. ZŠ  Ib – LS                                                             Celkem 12 hod.

 

Pedagogický konstruktivismus. Strategie, metody a formy.   T.Krčmářová, A.Tomková (3+3)

 

Vzdělávací cíle. Hodnocení.                                                    H .Hejlová (6 hod.)

 

Požadavky ke zkoušce v LS

Zpracování teorie problému (akční učitelský výzkum nebo sledovaný problém ve výuce) a inspirace pro změny ve výuce, řešení 1.fáze výzkumu).

 

Ústní část zkoušky: Těžiště zkoušky tvoří rozprava nad písemnou prací a seznamem prostudované odborné literatury k Didaktice 1. stupně ZŠ, je zaměřena na další ověřování orientovanosti studenta v didaktické problematice (v rámci témat, která byla obsahem kurzu a na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury – viz níže). Seznam prostudované odborné literatury má obsahovat kromě základní literatury a tří titulů zpracovaných v písemné práci ještě nejméně další tři tituly postihující různé problémy obecné didaktiky 1. st.ZŠ.

 

Výsledná známka se skládá z kvality písemné práce za ZS a LS a ústní části zkoušky.

 

Didaktika 1. stupně ZŠ IIa a IIb – 2. ročník OK 2415205

 

Didaktika 1. st. ZŠ  IIa – ZS                          Celkem 12 hod.

 

Diagnostika v práci učitele                                        6 hod. – H. Hejlová

Hra ve výuce                                                              6  hod. – R. Marušák

 

 

Požadavky k zápočtu v ZS

Rozpracování tezí ročníkové práce řešící vybraný pedagogický problém. Teze obsahují vymezení problémové otázky a nejméně osnovu, lépe zpracování v podobě odborného výkladu, teoretických východisek řešení problému na základě prostudované literatury.

 

 

Didaktika 1. st. ZŠ  IIb – LS                                Celkem 12 hod.

 

Individualizace ve výuce                                                 6 hod. – T. Krčmářová

Dramatická hra ve výuce                                                 6 hod. – R. Marušák

 

Požadavky ke zkoušce v LS

Zkouška se skládá z následujících částí:

-          Písemná práce: Práce řeší významný pedagogický problém v rovině teoretické (viz teze v ZS) a v rovině empirické. Předpokládá tak kvantitativní a/ nebo kvalitativní výzkum ve vzdělávacím procesu nebo akční učitelský výzkum. Je založena alespoň na 5 odborných zdrojích. Rozsah cca 10 stran autorského textu.

-          Ústní zkouška: Zkouška se koná na základě rozpravy nad předloženou ročníkovou prací. Dále je položena otázka vztahující se k seminárním tématům 1. a 2. ročníku.

 

Výsledná známka se skládá z kvality písemné práce a ústní části zkoušky.

 

 

Základní literatura

 

  1. SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. (Kapitoly 1. – 4., 10., 12. – 14)
  1. PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998.  Nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.

3.      Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT, 2013. http://www.nuv.cz/file/318/

 

Doporučená literatura

 

ČAPEK, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portá,l 2009.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK, 2009.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK, 2007.

 

Tituly k alternativní pedagogice a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.