Věda/výzkumVýzkumný záměr

Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání

Cílem interdisciplinárně pojatého bádání v rámci výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání je formulování vědeckých poznatkových základů pro tvorbu modelu profesionalizace učitelství a jeho praktickou realizaci v systému přípravného i dalšího vzdělávání učitelů mateřských, základních a středních škol. Takto obecně formulovaný cíl je konkretizován do podoby dílčích cílů ve třech základních oblastech zkoumání:

Analyzovat proměny učitelské profese v historicko-srovnávacím kontextu, identifikovat klíčové profesní kompetence ve vazbě na měnícící se pojetí cílů, obsahů a strategií školního vzdělávání v podmínkách české kurikulární reformy a evropského vzdělávacího kontextu.Vytvořit teoretické zázemí pro proměnu kurikula učitelského vzdělávání, zejména pedagogicko-psychologické a oborově didaktické přípravy. Ověřovat účinnost nových přístupů k obsahu i procesu přípravného vzdělávání učitelů.Koncipovat model profesního rozvoje učitelů na základě identifikace vzdělávacích potřeb učitelů a vzhledem k možnostem pozitivního ovlivňování realizace kurikulární reformy. Ověřovat nové strategie dalšího vzdělávání učitelů a učitelských sborů.

 

Kompletní popis výzkumného záměru zde.

Webová stránka výzkumného záměru zde.

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru zde.

 

16.května 2014 se uskutečnilo závěrečné oponentní řízení výzkumného záměru před komisí, sestavenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z předních odborníků z vysokých škol a Akademie věd. V průběhu prázdnin přišel z MŠMT Protokol o závěrečném hodnocení VZ, který obsahoval zhodnoceni v 7 kritériích týkajících se personální oblasti, plnění cílů a harmonogramu,  dosažených výsledků – struktura, počet a jejich přínos, dalších přínosů pro vykonavatele a efektivity využití finančních prostředků. Maximum bodů bylo u každého kritéria 5. Výzkumný záměr získal v 5 kritériích maximální počet 5 bodů a ve 2 kritériích 4 body, celkově tedy 33 bodů z 35 možných.

Celkový výsledek závěrečného hodnocení je V – vynikající (tedy také nejvyšší možné hodnocení). Podrobnější slovní hodnocení v jednotlivých kritériích je k dispozici na oddělení vědy.