Věda/výzkumPRVOUKZapojení KPPg do projektu

Zapojení KPPg do programu PRVOUK P 15

Zapojení katedry primární pedagogiky ( a řešitelů Z.Heluse a J.Slavíka) do programu PRVOUK  P 15

Program katedry navazuje na výsledky řešení Výzkumného záměru MŠMT „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání", do něhož byla zapojena většina členů katedry a interní doktorandi.  Hlavními výsledky, na které bude navazováno, jsou studie k profesionalizaci učitelství,  k  pojetí profesních kompetencí, ke koncepci personalizace ve výuce včetně důsledků pro vymezení základních oblastí učitelovy profesionality a pro přípravu učitelů, ke konstruktivistickému a reflektivnímu pojetí učitelského vzdělávání, k inovacím ve výuce obecné a oborových didaktik, které směřují k systematické spolupráci mezi těmito disciplínami.

Významná je také návaznost na získané poznatky o současných učitelích a studentech učitelství , např. jejich názory a profesní přesvědčení, připravenost učitelů na kurikulární reformu, jejich vzdělávací potřeby. Budou využity a dále rozvíjeny některé originální metodologické přístupy ověřené ve výzkumném záměru, např. analýza videozáznamů výuky, design based výzkum učebnic, analýza studentských esejí, konceptová analýza k podpoře reflexe didaktických postupů učitele, obsahová analýza studentských portfolií.

Katedra se  v rámci programu PRVOUK zaměří  na rozvoj oborů:

(1) Pedeutologie, tedy teorie a výzkumu učitelské profese a učitelského vzdělávání

(2) Primární pedagogika

(3) Předškolní pedagogika

(4) Srovnávací pedagogika

(5) Metodologie pedagogického výzkumu

Specifikace rozvíjených vědních oborů

Pedeutologie

- koncepční práce na standardu učitele a systému jeho profesního rozvoje, ověřování strategií podpory profesionalizace učitelství – zejm. vytváření koncepce mentoringu v učitelství a ověřování jeho účinnosti (pilotní kurz pro mentory/fakultní učitele pro zkvalitnění vedení studentů na pedagogických praxích, analýza videonahrávek mentorských rozhovorů apod.)

- ověřování inovací v oblasti vzdělávání učitelů:

a/ příprava studentů na roli výzkumníka ve vlastní třídě – ověřování modelu akčního učitelského výzkumu v průběhu i závěru učitelské přípravy;

b/  implementace reflektivního modelu studia se zaměřením na sdílení a rozvíjení profesního vědění v profesionální komunitě ( na základě společně sdíleného jazyka profese) včetně práce s portfoliem a ověřování jeho účinnosti; analýza závěrečných pedagogických portfolií a analýza esejů studentů z hlediska jejich významu pro reflektivní model vzdělávání učitelů;

c/ vývoj a ověřování evaluačních nástrojů k hodnocení profesních kompetencí studentů v průběhu i v závěru studia;  

d/ vytvořit a ověřovat model klinické školy založené na intenzivní spolupráci fakulty a vybrané základní školy a ověřovat různé podoby klinické praxe v kontextu "učící se komunity" (mimo jiné vytvoření elektronického prostředí v Moodlu pro sdílení poznatků a zkušeností v procesu pedagogických praxí mezi VŠ učiteli, fakultními učiteli a studenty);

e/  integrace obecné a oborových didaktik, transdidaktika – teorie a operacionalizace pro empirický výzkum.

Primární pedagogika

- zkoumání didaktické transformace obsahu primárního vzdělávání s ohledem na zlepšování kvality výuky s cílem porozumět funkčním souvislostem mezi cíli, obsahem a  činnostmi žáka

- výzkumy efektivních strategií rozvoje a hodnocení čtenářské gramotnosti

- výzkumy inovací  a efektivity výuky prvouky a vlastivědy a  inovací v oblasti cizojazyčné výuky (bilingvní vzdělávání, metoda CLIL)

- zkoumání  strategií k podpoře individualizace výuky a inkluze, péče o nadané žáky, o žáky se specifickými poruchami učení a chování, o děti ze socio- kulturně znevýhodněného prostředí, děti cizinců.

Předškolní pedagogika

- reflexe proměn kurikula předškolního vzdělávání v ČR a jejich srovnání s evropskými trendy

- analýza proměn předškolního vzděláváníjako jedné z determinant pregraduální a postgraduální přípravy pracovníků předškolní výchovy

Srovnávací pedagogika

- analýza zahraničních systémů profesní přípravy učitelů a podpory jejich profesního rozvoje

- srovnávání systémů podpory inkluzivního vzdělávání pro děti se sociokulturním znevýhodněním ve vybraných zemích

- analýza národních kurikul pro předškolní vzdělávání ve vybraných zemích.

Metodologie pedagogického výzkumu

- další rozvoj originálních metodologických přístupů ověřovaných  ve výzkumném záměru, např. analýza videozáznamů výuky, design based výzkum učebnic, analýza studentských esejí, konceptová analýza k podpoře reflexe didaktických postupů učitele, obsahová analýza studentských portfolií.

 

Personální zajištění

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc..

prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

PhDr. Anna Tomková, Ph.D.

PhDr. Jana Stará, Ph.D.

PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

Mgr. Jana Kargerová, Ph.D.

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.

Mgr. Tereza Krčmářová, Ph.D.

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

doc. Radek Marušák

doc.PhDr.Eva Opravilová,CSc.

doktorandi

Mgr. Barbora  Loudová Stralczynská

PhDr. Petra Koukalová

Mgr. Petra  Dolejšková

Mgr. Martie Bártová

ThDr. Noemi Bravená, Th.D.

Mgr.Jakub Pivarč

Mgr.Klára Horáčková

Mgr.Michaela Velechovská

Mgr.Andrea Novotná

Mgr.Ladislava Whitcroft