Věda/výzkumPRVOUKProjekt PedF UK

PRVOUK - Programy rozvoje vědních oblastí na UK

Název programu PedF UK: Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání

Zaměření projektu

Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly, vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti, z nezbytnosti zabezpečovat rovnost vzdělávacích příležitostí, z proměn dětství a mládí, vyvolaných činiteli působícími v současné společnosti, z  přínosu nových objevů, zejména v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky, psychologie efektivního učení a vzdělávání, z proměn edukační reality vyvolávaných rozvojem ve sféře informačních a komunikačních technologií a jejich pronikáním do struktur a funkcí společnosti, z vyhodnocování rozdílů v efektivitě vzdělávacích soustav a z nezbytnosti mezinárodní kooperace při realizaci společných cílů.

Rozvíjené vědní oblasti

Uvedenému zaměření projektu bude odpovídat rozvíjení integrovaného systému věd o výchově a vzdělávání, jmenovitě:

Pedagogiky, s důrazem na pedagogiku jednotlivých stupňů a typů škol, srovnávací pedagogiku, pedeutologii a vysokoškolskou pedagogiku. Oborových didaktik s důrazem na uplatňování nových metod a organizačních forem výuky v úzkém propojení s rozvojem oborů, z nichž oborové didaktiky vycházejí. Speciální pedagogiky, předevšíms důrazem na možnosti, strategie a metody inkluzivního vzdělávání a s tím spojené kompenzace handicapů a znevýhodnění. Pedagogické psychologie, s dominantnímzaměřením na psychické a psychosociální činitele využívání potencialit vzdělávací úspěšnosti žáků a rozvoje jejich osobnosti. Filozofii, sociologii, ekonomiku a řízení vzdělávání a výchovy.

Rozvíjení uvedených vědních oblastí bude dbát jejich specifických zvláštností, zejména však bude posilováno integrující zaměření na problematiku proměny školy a nových nároků na učitelskou profesi, v jejím aktuálním vědeckém a společenském významu. Bude rozvíjena spolupráce s dalšími fakultami UK, připravujícími učitele, jmenovitě FF, MFF a FTVS.

Cíle a výstupy projektu

Cílem projektu je rozvíjet a využívat inovační potenciál, obsažený v badatelských objevech, relevantních pro vzdělávání, školu a práci učitelů. Konkrétní vědecko‑výzkumné výstupy budou směřovat do rozvíjení teorie školy a učitelské profese, včetně metodologie jejich výzkumu; do tvorby programů pregraduální přípravy a celoživotního vzdělávání učitelů a ředitelů škol, s cílem zvýšit efektivitu jejího edukačního působení;do didaktických opatření, adresných vůči žákům jednotlivých stupňů a typů škol; do metod a organizačních forem výuky;do opatření zajišťujících inkluzi znevýhodněných skupin žáků do vzdělávacích proudů; do tvorby standardů učitele a ředitele a zásad kariérního růstu a atestačních stupňů; do systému poradenské podpory učitelů a dalších pedagogických pracovníků; do publikačních aktivit, zvl. tvorby monografií a organizování.

 

PRVOUK - Přihláška projektu v plném znění zde.

Průběžná zpráva o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) za období roků 2012 až 2015 zde.