Věda/výzkumGAUK

Projekty s podporou Grantové agentury UK na katedře PPg

Motivace učitelů k profesnímu rozvoji a kariérnímu růstu v České a Slovenské republice

Řešitel: Mgr. Jaroslav Pěnička 

Projekt nazerá na motiváciu učiteľov k profesnému rozvoju a kariérnemu rastu ako nevyhnutný predpoklad pre participáciu učiteľov na aktívnom zvyšovaní svojich pedagogických kompetencií rovnako, ako aj kruciálnu zložku implementačného a optimalizačného procesu systémov ďalšieho vzdelávania učiteľov v Českej a Slovenskej republike. Reflektujúc diskurz učiteľov o profesnom rozvoji a kariérnom raste porovnáva a interpretuje výsledky kvalitatívnej analýzy, zistené pomocou metódy modelovania v ohniskových skupinách a tým zodpovedá na otázky aká je motivácia učiteľov k profesnému rozvoju a kariérnemu rastu a ako ju interpretujú samotní učitelia. Na základe záverov otvára diskusiu a poukazuje na možnosti a odporúčania optimalizácie a implementácie systémov kariérneho rastu a profesného rozvoja, zohľadňujúc potreby učiteľov, ako aj nároky na učiteľské povolanie. 

 

Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol

Řešitel: Mgr. Jakub Pivarč

Výzkumný projekt podpořený GA UK s názvem ''Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol'' je zaměřen na diagnostiku i výzkum specifických obsahových struktur žákovského porozumění jevům z oblasti společensko-vědní tematiky. Domácí i zahraniční vědecko-výzkumná činnost poukazuje na skutečnost, že diagnostika i výzkum žákovských prekoncepcí a miskoncepcí se orientuje zejména na fenomény z oblasti přírodovědného vzdělávání. V rovině teoretické i praktické proto chce tento projekt otevřít otázky prekoncepcí a miskoncepcí žáků ZŠ vztahující se k tzv. sektám, gamblingu a netholismu, tedy k jevům, které jsou společností vnímány jako nežádoucí, resp. nechtěné. Ambicí tohoto projektu je obohatit současný stav vědeckého poznání o žákovská pojetí vybraných sociálně patologických jevů a poukázat na možnosti i limity diagnostiky prekoncepcí a miskoncepcí žáků ZŠ. Výsledky výzkumného záměru budou přínosem především pro pedagogiku a psychodidaktiku, kde tematika žákovských prekoncepcí a miskoncepcí v současné době silně rezonuje. Výzkumné nálezy budou dále přínosné i pro další obory, jejichž ústředním zájmem je pochopení žákovského nazírání na společenské fenomény, včetně porozumění vlivům na utváření a genezi vnitřního poznatkového systému žáka.

 

Perspektivy CLILu jako metody výuky cizího jazyka v mainstreamovém vzdělávání

Řešitelka: Mgr. Petra Koukalová

CLIL (Content and Language Integrated Learning) se v posledních letech prosazuje v řadě evropských zemí jako perspektivní strategie výuky cizích jazyků. Evropská unie současně propaguje CLIL jako vhodný nástroj pro zachování plurilingvní Evropy. Nový přístup tohoto typu vyučování spočívá v zaměření se ve výuce na dva rovnocenné cíle: obsah nejazykového předmětu a současně rozvíjení kompetencí v cizím jazyce. Tento projekt si v první části klade za cíl zmapovat současnou situaci v oblasti CLIL v České republice na úrovni primárního a nižšího sekundárního vzdělávání. V druhé části se pak zaměří na implementaci vyučování typu CLIL do dvou základních škol a zkoumání vlivu CLILu na rozvoj strategií učení se cizím jazykům u žáků 1. stupně ZŠ. Design výzkumu vychází ze současných trendů zkoumání CLILu v Evropě, kterým je kombinace kvantitativního a kvalitativního přístupu. V tomto případě bude využit standardizovaný dotazník Strategie učení se cizím jazykům Kateřiny Vlčkové a Jany Přikrylové. Výsledky dotazníkového šetření budou posléze konfrontovány s daty získanými v kvalitativní části výzkumu, která bude zahrnovat pozorování, hloubkové rozhovory s učiteli a skupinové rozhovory se žáky. Výsledky empirického výzkumu napomohou k zodpovězení otázky, zdali má CLIL potenciál stát se v budoucnu metodikou uplatňovanou v hlavním proudu českého vzdělávání.

 

Transcendování a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti

Řešitelka: PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.

Pojem transcendování (přesah) je aktuálním tématem pedagogiky v souvislosti s kvalitou rozvinuté osobnosti pedagoga. U dospělého člověka je uskutečňován na rovině lásky (agapé), tvořivé činnosti, moudrosti a spirituality. V české odborné diskusi tento pojem nebyl zatím u dětí zkoumán a vzhledem k sílícímu tlaku společnosti na dětskou sebestřednost, je otevření této otázky žádoucí. U člověka se schopnost přesahu vyvíjí, a proto i dítě může mít určité pro nás skryté dispozice. Projekt chce přispět k odpovědi na otázku, do jaké míry závisí utváření přesahu na vývoji osobnosti dítěte i na jeho edukaci, a jaký je význam pro jeho socializaci. Dítě vnáší svá sdělení a poselství (reformní pedagogika, filozofování s dětmi), která se pojmu přesah dotýkají. Dokáže formulovat skutečnosti i tak, že se na jedné straně stává dospělému učitelem, na straně druhé si ponechává své dětské vlastnosti i formulační schopnosti. Projekt je koncipován teoreticky i empiricky a přeje si být mezioborovým příspěvkem k transcendentální primární pedagogice i ke čtvrtému pilíři výzvy Mezinárodní komise UNESCO-Vzdělávání pro 21. století–„učit se být". První rok bude zaměřen spíše teoreticky, ve druhém roce proběhne pilotní výzkum a bude zpracována teoretická část, ve třetím roce proběhne výzkum, příp. bude zohledněna aktuální literatura v teoretické části.