StudiumUčitelství pro MŠ (Bc.)Státní bakalářské zkoušky

Státní bakalářské zkoušky v oboru Učitelství pro mateřské školy

Státní bakalářská zkouška v oboru Učitelství pro mateřské školy se skládá ze čtyř částí :

  1. Obhajoba bakalářské práce
  2. Ústní zkouška: předškolní pedagogika,
  3. Ústní zkouška: psychologie dítěte
  4. Ústní zkouška: specializace VV, DV, TV, HV

Ad 1. Obhajoby všech bakalářských prací se konají na Katedře primární pedagogiky, která garantuje tento obor studia. Student se na ni přihlašuje písemně prostřednictvím studijního oddělení.

Ad 2-4. K ústní zkoušce, která se koná na Katedře primární pedagogiky, se student přihlašuje prostřednictvím SIS.

Obě části státní bakalářské zkoušky (obhajoba BP a ústní část) jsou většinou organizovány v jednom dni. Student se přihlašuje na jednotlivé částí SZZ ve dvou krocích (na předmět a k termínu).

 

Omlouvání ze zkoušky

Pokud se student k SZZ nemůže dostavit (např. nesplňuje podmínky pro konání dané části SZZ), je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, což dokladuje lékařským potvrzením, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Ústní část státní bakalářské zkoušky v oboru Učitelství pro mateřské školy

8.3.2013

Ke stažení: Témata k bakalářské ústní zkoušce z předškolní pedagogiky v oboru učitelství pro mateřské školy zde . Témata k bakalářské ústní zkoušce z psychologie dítěte v oboru učitelství pro mateřské školy zde . Tematické okruhy z dramatické výchovy zde ....

Pokyny pro zpracování bakalářské práce

8.3.2013

  Specifikace závěrečných prací vedených na katedře primární pedagogiky Opatření děkana o podrobnostech pro závěrečné práce zde .  Jaká specifika mají diplomové a bakalářské práce vedené na katedře primární pedagogiky? 1. Účel a charakter bakalářské práce...

Diplomový úkol ke SZZ z dramatické výchovy

1.4.2015

pro studentky/ty učitelství pro mateřské školy, specializace dramatická výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze Součástí státní závěrečné zkoušky z dramatické výchovy je obhajoba diplomového úkolu. Cílem vypracování a obhajoby diplomového úkolu je prokázání...