StudiumUčitelství pro 1. stupeň (Mgr.)Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z následujících částí: (1) ústní zkoušky z pedagogiky, českého jazyka a literatury s didaktikou a matematiky s didaktikou; (2) zvolené specializace a (3) obhajoby diplomové práce. Obhajoba diplomové práce se koná na katedře, kde byla práce zadána. Zkouška ze specializace se koná na příslušné katedře. Obhajoba a zkouška ze specializace (v libovolném pořadí) předcházejí ústní zkoušce složené z oborů pedagogika, český jazyk a literatura s didaktikou a matematika s didaktikou.

Ke státní závěrečné zkoušce ze specializace může jít student tehdy, když má splněny všechny předměty dané specializace.
K obhajobě diplomové práce může jít student tehdy, když má splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty.
Ke státní závěrečné zkoušce (pedagogika, matematika s didaktikou, český jazyk a literatura s didaktikami) může jít student tehdy, když má splněny všechny povinné předměty a ze skupin povinně volitelných předmětů musí získat alespoň takový počet kreditů, který je předepsán studijním plánem. Současně musí mít celkový počet kreditů 300.

Podzimní termín SZZ z pedagogiky, matematiky s didaktikou a českého jazyka a literatury s didaktikami je přednostně určen pro opravné termíny. Počet míst k přihlášení bude omezen.

Ústní část

7.3.2013

Podrobné informace k části ústní státní závěrečné zkoušky z oboru pedagogika: Předmět ústní státní závěrečné zkoušky z pedagogiky ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy tvoří obecná didaktika se zaměřením na primární vzdělávání a vybrané otázky z dějin...

Závěrečné pedagogické portfolio

7.3.2013

Rozpracování 2. varianty státní závěrečné zkoušky z pedagogiky: Student/studentka obhajuje své Závěrečné pedagogické portfolio Obhajoba Závěrečného pedagogického portfolia (ZPP) je variantou státní závěrečné zkoušky z pedagogiky v oboru Učitelství pro 1. stupeň...

Zásady pro diplomové práce

7.3.2013

Specifikace závěrečných prací vedených na katedře primární pedagogiky Opatření děkana o podrobnostech pro závěrečné práce zde .  Jaká specifika mají diplomové a bakalářské práce vedené na katedře primární pedagogiky? Účel a charakter diplomové práce...

Diplomový úkol k SZZ z dramatické výchovy

1.4.2015

pro studentky/ty učitelství 1. stupně ZŠ, specializace dramatická výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze Součástí státní závěrečné zkoušky z dramatické výchovy je obhajoba diplomového úkolu. Cílem vypracování a obhajoby diplomového úkolu je prokázání dovedností...