StudiumUčitelství pro 1. stupeň (Mgr.)Pedagogická praxe - prezenční

Pedagogická praxe v prezenčním studiu

Praxe mají důležité postavení v přípravě budoucích učitelů 1. stupně. V průběhu celého studia se úzce propojují s teoretickými disciplínami zvláště prostřednictvím kvalitní reflexe a sebereflexe. Klíčovými východisky současného pojetí praxí v rámci prezenčního studia učitelství jsou: trend profesionalizace učitelství, uplatnění konstruktivistické koncepce vzdělávání, reflektivní model vzdělávání budoucích učitelů a koncept na dokladech založeného učitelského vzdělávání.

Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi

Důležitý pilíř, který provází všechny druhy praxí, představuje hodnotící a sebehodnotící nástroj „Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi". Základem Souboru profesních kvalit učitele jsou profesní činnosti, rozdělené do základních oblastí pedagogické práce. U jednotlivých kritérií kvality jsou zařazeny příklady indikátorů kvality. Tento nástroj se svou formativní funkcí je studentům představován v průběhu praxí již od prvního ročníku. Umožňuje jejich komplexní a průběžné sebehodnocení, zároveň je také vodítkem pro pozorování v základních školách. Studentům je doporučováno pracovat se Souborem i samostatně ve svém profesním růstu.  V závěrečné souvislé praxi II je také využíván pro „sumativní hodnocení kvalit studentovy práce (upravený formulář viz souvislá pedagogická praxe II"), tj. k hodnocení závěrečné souvislé praxe. Je důležitým podkladem pro systémovou spolupráci mezi pedagogickými fakultami a základními školami a učiteli z praxe.

Studentské pedagogické portfolio

Studentské pedagogické portfolio je nástrojem, který podporuje rozvoj reflektivity studentů a integrování teorie a praxe v profesním učení studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studenti se s ním seznamují již v 1. ročníku a v závěru studia se mohou rozhodnout pro obhajobu závěrečné verze tohoto portfolia u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky.

Studentské pedagogické portfolio - informační list ke stažení zde.

Přehled praxí v průběhu prezenčního studia:

Během studia procházejí studenti několika typy pedagogických praxí:

  • Úvodním pedagogickým kurzem s praxí v 1. ročníku;
  • Učitelským praktikem I.  a II.  ve 2. ročníku (ve studiu s jazykovou specializací ve 3. ročníku);
  • Souvislou pedagogickou praxí v 1. ročníku ZŠ (ve 3. ročníku);
  • Předmětovými didaktikami (zvláště ve 3. a 4. ročníku);
  • Souvislou pedagogickou praxí I. a II. (v 5. ročníku).

 Aktuální informace k jednotlivým praxím:

Úvodní pedagogický kurz s praxí

7.3.2013

Základním obsahem Úvodního pedagogického kurzu je otevření problematiky výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ, seznámení s aktuální praxí, příležitost pro hledání otázek pro svůj osobní růst, vstup do učitelské profese  a motivace pro studium. Termín...

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ

7.3.2013

Souvislá pedagogická praxe pro studenty 3./4. ročníku studia učitelství pro 1. stupeň základní školy. Tato pedagogická praxe je orientována na poznání zvláštností práce v 1. třídě základní školy a jejím obsahem je hospitace studenta/ studentky u třídního učitele v...

Učitelské praktikum I

22.4.2013

Cíle kurzu: Student poznává různé typy škol a vzdělávacích zařízení, s důrazem na pojetí výuky a výukové strategie na 1. stupni ZŠ. Přemýšlí o pojetí výuky a výukových strategiích škol a učitelů v souvislosti s věkovými a individuálními potřebami žáků. Vede si...

Učitelské praktikum II

26.3.2013

Cíle: Student hlouběji poznává "svět" konkrétní školy, třídy, učitele a především žáků, jejich myšlenkového a pocitového světa, motivací, postojů, hodnotových orientací, zájmů apod. Komunikuje se žáky a kolegy a spolurozvíjí vhodné prostředí pro učení žáků ve...

Souvislá pedagogická praxe I

7.3.2013

Směřuje k rozvíjení učitelských kompetencí v celém rozsahu, studenti získávají zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti. Studenti se přihlašují na praxe k vysokoškolským učitelům, kteří zajišťují...

Souvislá pedagogická praxe II

7.3.2013

Směřuje k rozvíjení učitelských kompetencí v celém rozsahu, studenti získávají zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti. Studenti se přihlašují na praxe k vysokoškolským učitelům, kteří zajišťují...

Oborové didaktiky

22.7.2013

Oborové didaktiky jsou zajišťovány příslušnými katedrami daného oboru, vyjma Didaktiky rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I. a II., která je zajišťována rovněž katedrou primární pedagogiky.