StudiumUčitelství pro 1. stupeň (Mgr.)Dramatická výchova

Specializace dramatická výchova

Charakteristika

Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy. Využívá prostředků a postupů dramatického umění při práci s obsahy různé povahy - zejména s takovými, které se vztahují k oblasti lidských vztahů, jednání. Jde o systém sociálně-uměleckého učení dětí, jehož cílem je jednak estetická kultivace a získávání divadelních dovedností, jednak rozvoj osobnosti a prosociálního chování. Podstatou dramatické výchovy je proces učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, zejména ve hře v roli ve světě fikce. Vede k celkové kultivaci svěřence, k hlubšímu chápání člověka, jeho jednání, světa lidských vztahů, situací, příběhů, k rozvíjení jeho tvořivosti a empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem.

Koncepce výuky

Koncepce výuky specializace Dramatická výchova je jednou z nejpropracovanějších v kontextu pedagogických fakult. Studium je realizováno provázanými a navazujícími kurzy, v nichž student získává zkušenosti s procesem dramatické výchovy. Akcent je kladen zejména na proces dramatické výchovy v kontextu prvního stupně základní školy, tedy na profesní uplatnění dovedností a znalostí v  povinném nebo volitelném předmětu Dramatická výchova na 1. stupni ZŠ nebo na uplatnění metod dramatické výchovy při výuce v jiných předmětech. Od získávání vlastních zkušeností přecházejí studenti k projektování a realizaci vlastních výukových celků, a to jak se skupinou vrstevníků v rámci kurzu, tak i se skupinou dětí základní školy. Studium specializace je provázeno praxí – náslechovou v prvním ročníku studia specializace a vlastním vedením procesu dramatické výchovy v závěrečném ročníku studia. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou.

Při studiu specializace dramatická výchova se studenti seznamují s různými podobami procesu dramatické výchovy – s průpravnými hrami, improvizacemi, dramatickou hrou, rozsáhlými herními celky, strukturovaným dramatem, divadlem – fórum, přednesem,  inscenační prací s dětmi a cestami k rozvoji dětského diváctví. Děje se tak zejména prostřednictvím reflexe vlastní zkušenosti z činnostně pojaté výuky jednotlivých kurzů. Studium povinných kurzů je doplněno nabídkou různých dílen, seminářů, workshopů, které se zaměřují zejména na rozvoj kompetencí studentů v oblasti divadla a dramatických umění. Studenti tak mají možnost seznámit se i s jinými způsoby práce a dalšími inspirativními osobnostmi.

Studium specializace dramatická výchova je v rámci studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ  zaměřeno zejména na rozvoj kompetencí  studentů v oblasti vedení umělecko-edukačního procesu s dětmi – studenti získávají dovednosti v oblasti hlasové průpravy, jsou rozvíjeni v herních a hereckých dovednostech, v oblasti interpretace uměleckého textu, v dovednosti plánovat a realizovat proces dramatické výchovy s konkrétní skupinou, získávají základní znalosti z teorie oboru. Důraz je kladen na rozvoj kompetencí souvisejících se specifickými rolemi pedagoga v kreativním procesu. Pedagog v takto pojatém procesu motivuje děti k tvorbě a její reflexi, k aktivnímu vztahu k procesu, respektuje žákovu tvorbu, je citlivý k jednotlivému dítěti a vědomě vytváří prosociální skupinové vazby, stává se spoluhráčem či spolutvůrcem, je schopen uplatnit postupy dramatických umění v edukačním procesu, pracovat s metodami navozování fikce prostřednictvím divadelních prostředků, využívat různé prostředky pro zpřítomnění fikce v herních činnostech a vést děti k reflektování zkušeností jako důležité cesty k tvorbě postojů a hodnot.