StudiumUčitelství pro 1. stupeň (Mgr.)Charakteristika

Charakteristika studia Učitelství pro 1. stupeň

Cílem studia je vybavit absolventy profesními kompetencemi, které jim umožní kvalifikovaně a kvalitně vykonávat učitelskou profesi na 1. stupni základních škol. Studium je koncipováno jako šest celků, které jsou tvořeny vzájemně provázanými kurzy z různých oborů, které vedou k profesní způsobilosti absolventa: Kurzy univerzitního základu - filozofie, historie, informační technologie, cizí jazyk apod. Pedagogicko-psychologické kurzy – studium pedagogických a psychologických disciplín, speciální pedagogika a různé formy pedagogické praxe. Předmětový celek – odborný základ jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy (český jazyk, literatura, matematika, přírodověda, vlastivěda, hudební, výtvarná a tělesná výchova apod.) Oborové didaktiky – rozvoj dovedností didaktické transformace vzdělávacího obsahu vzhledem k individuálním a věkovým zvláštnostem dětí mladšího školního věku. Tento celek uvádí studenty do teorie i praxe vyučování jednotlivým učebním předmětům na 1. stupni základní školy. Specializace – systematické studium zvolené specializace, zaměřené buď na jednu z výchov (hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou) nebo na vyučování jednomu z cizích jazyků (anglický, německý nebo francouzský). Prohlubující kurzy – povinně volitelné kurzy k individuální profilaci studia. Profesním jádrem a tedy těžištěm studia jsou
pedagogicko – psychologické disciplíny společně s oborovými didaktikami. V průběhu celého studia absolvuje student různé formy pedagogické praxe. Již od druhého ročníku má možnost realizovat vlastní vyučovací činnost ve fakultních školách pod supervizí učitele základní školy a učitele obecné či oborových didaktik. Klíčovými charakteristikami praktické přípravy je její gradace z hlediska nároků na studenta a reflektivní pojetí praxe.

Studijní plán najdete zde.

 

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia má podobu přímé a nepřímé, distanční výuky. Přímá výuka probíhá formou hromadné výuky organizované blokově (přednášky, semináře a cvičení) a  skupinových i individuálních konzultací. Distanční forma probíhá formou řízeného samostatného studia. Řízení je realizováno prostřednictvím elektronické pošty, internetu (sylaby kurzů, požadavky, soubory úkolů, texty přednášek, zajímavé materiály - výzkumy, dokumenty vzdělávací politiky apod. umístěných na webových stránkách katedry) a poskytnutých studijních opor. Kontrola samostatného studia má podobu hodnotících komentářů k vypracovaným úkolům - eseje, reflexní deník, učitelské portfolio apod.

Profil absolventa

Absolvent získal profesní kompetence (znalosti, dovednosti, postoje, zkušenosti), které ho opravňují ke kvalifikovanému vykonávání učitelské profese na 1. stupni základních škol. Je vybaven hlubšímu znalostmi a dovednostmi v jedné specializaci, které se v průběhu studia intenzivně věnoval a zakončil ji státní závěrečnou zkouškou. Absolvent je vybaven polyvalentní předmětovou způsobilostí, která je náročná šíří a mnohostranností vzdělání jazykového, literárního, matematicko-přírodovědného, vlastivědného a múzického, včetně tělesné kultury. Je schopen integrovat obsah vzdělání, propojovat učivo různých vyučovacích předmětů a zprostředkovávat dětem základy celistvého obrazu světa. Absolvent je vybaven základními pedagogickými a psychodidaktickými kompetencemi k vyučování a výchově. Umí vytvářet příznivé podmínky pro učení, dokáže žáky motivovat, aktivizovat, vytvářet pozitivní emocionální a sociální klima ve třídě, řídit procesy žákova učení - zejm. je individualizovat z hlediska náročnosti, času, míry pomoci, stylů učení apod. Je schopen kvalitní partnerské komunikace nejen se žáky, ale i s rodiči, kolegy a dalšími sociálními partnery školy, dokáže s nimi spolupracovat při hledání vhodných cest a strategií k rozvoji dítěte i školy jako celku. Je vybaven základními dovednostmi pro práci s celou šíří dětské populace, to znamená i s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Je schopen teoretické reflexe vlastní učitelské činnosti, dovede prezentovat, vysvětlovat, argumentovat své pojetí vyučování. Je vybaven základními metodologickými dovednostmi, je schopen provádět akční výzkum. Tím je kvalifikován k pedagogickému pokusnictví a permanentní snaze o zkvalitnění učitelské práce. Orientuje se v hlavních vývojových trendech západoevropského školství, v problematice alternativních koncepcí vzdělávání a inovativních přístupů, v oblasti vzdělávací politiky a školské legislativy. Ovládá základy práce se současnou informační a komunikační technologií.