StudiumUčitelství pro 1. stupeň (Mgr.)

Podmínky pro absolvování předmětů Souvislá pedagogická praxe I a Seminář k souvislé pedagogické praxi I alternativním způsobem

Podmínky pro absolvování předmětů Souvislá pedagogická praxe I a Seminář k souvislé pedagogické praxi I alternativním způsobemPro studenty žádající (na základě obdržených žádostí do 3.9.2018) o plnění souvislé praxe I. v zimním semestru ve třidě, kde učí jako třídní učitel na 1. stupni ZŠ nebo alespoň jako učitel hlavních předmětů (včetně matematiky a českého jazyka na 1. stupni ZŠ) ve výši minimálně 16 hodin týdne po dobu delší než 2 měsíce, jsou stanoveny následující podmínky:


1. Čtyři zápisy z hospitačních rozhovorů (váš "vedoucí" učitel
na vybrané škole bude hospitovat alespoň ve čtyřech vámi vedených hodinách a pak s vámi o hodinách bude vést hospitační rozhovory). Student dokládá podrobnými zápisy těchto rozhovorů (může je vyhotovit sám) a podpisem hospitujícího učitele.
2. Pět vzorových příprav na hodinu a jejich podrobné reflexe.
3. Videonahrávka celé vyučovací hodiny vedené studentem.
Prostřednictvím bodů 2 a 3 bude zkoumáno dosažení vaší kompetence v oblasti Plánování výuky (viz Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi).
4. Sestřih videoukázek dokládající vaši kompetenci:
"Dává dostatečný komunikační prostor všem žákům (snaží se o vyváženou  interakci s jednotlivými žáky). Systematicky vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků. Klade otevřené otázky, které aktivizují vyšší úrovně myšlení a vyžadují souvislejší mluvní projev žáka; snaží se vytvářet příležitosti k přemýšlení, ke konfrontaci různých názorů a představ žáků, vybízí k jejich argumentaci."

Pozor, pro splnění bodu 3 a 4 student musí získat  informované souhlasy od rodičů žáka. Student se informuje u vedení školy, aby vše bylo v této oblasti v pořádku.

Bude přísně posouzeno spolupracujícím učitelem z fakultní školy (toho domlouvá vedoucí VŠ učitel) a vedoucím VŠ učitelem, zda studentem zaslané materiály dokládají zmíněné kompetence.


5. Pro studenty, kteří jsou zaměstnaní na škole jako asistenti- tedy samostatně neučí- platí tento další požadavek: student/ka bude po dobu 14 dní učit (ne asistovat) v rozsahu 2  hodiny denně v jedné třídě, v ostatních hodinách se věnuje náslechům. K  těmto hodinám odevzdá přípravy a reflexe k nim. Tedy tímto se  rozšiřuje  bod 2.

6. Dále student odevzdává/plní  k zápočtu:

a) Pedagogický deník (kromě příprav a reflexí sem ještě patří zpracovaná očekávání, údaje o třídě, žácích, náslechy, výukové materiály).

b) Povinná je  účast na Semináři k souvislé pedagogické praxi I. - dle dohody s  VŠ učitelem- vedoucím praxe.

c) Písemně  zpracované sebehodnocení v rámci dokumentu Soubor profesních  kvalit studenta na pedagogické praxi a příznivé písemné hodnocení studenta/studentky fakultním a vysokoškolským učitelem (na základě videonahrávek a písemných  materiálů).

Všechny zmíněné povinnosti student odevzdává vedoucímu učiteli z VŠ nejpozději 30.11.2018.

Pro povolení individuálního plnění souvislé praxe je nutné  potvrzení od školy, že je student zaměstnán na škole  a v jaké pozici a v jakém rozsahu (viz 1. odstavec tohoto dokumentu). Toto potvrzení je nutné dodat vedoucímu učiteli z VŠ před započetím praxe na jím zvolené škole.

Pokud má student  zájem o plnění souvislé pg. praxe II. v letním semestru také touto formou, ozve se písemnou formou garantce tohoto předmětu dr. Janě Poche Kargerové, požadavky (podobné jako pro praxi I) mu budou sděleny před zápisem do letního semestru.

 

 

 

Charakteristika studia Učitelství pro 1. stupeň

7.3.2013

Cílem studia je vybavit absolventy profesními kompetencemi, které jim umožní kvalifikovaně a kvalitně vykonávat učitelskou profesi na 1. stupni základních škol. Studium je koncipováno jako šest celků, které jsou tvořeny vzájemně provázanými kurzy z různých oborů,...

Profil absolventa

7.3.2013

Absolvent získal profesní kompetence (znalosti, dovednosti, postoje, zkušenosti), které ho opravňují ke kvalifikovanému vykonávání učitelské profese na 1. stupni základních škol. Je vybaven hlubšímu znalostmi a dovednostmi v jedné specializaci, které se v průběhu...

Pedagogická praxe v prezenčním studiu

7.5.2013

Praxe mají důležité postavení v přípravě budoucích učitelů 1. stupně. V průběhu celého studia se úzce propojují s teoretickými disciplínami zvláště prostřednictvím kvalitní reflexe a sebereflexe. Klíčovými východisky současného pojetí praxí v rámci prezenčního...

Pedagogická praxe v kombinovaném studiu

7.5.2013

Praxe mají důležité postavení v přípravě budoucích učitelů 1. stupně. V průběhu celého studia se úzce propojují s teoretickými disciplínami zvláště prostřednictvím kvalitní reflexe a sebereflexe. Klíčovými východisky současného pojetí praxí v rámci prezenčního...

Specializace dramatická výchova

27.3.2013

Charakteristika Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy. Využívá prostředků a postupů dramatického umění při práci s obsahy různé povahy - zejména s takovými, které se vztahují k oblasti lidských vztahů, jednání. Jde o systém...

Státní závěrečné zkoušky

7.3.2013

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou , která se skládá z následujících částí: (1) ústní zkoušky z pedagogiky, českého jazyka a literatury s didaktikou a matematiky s didaktikou; (2) zvolené specializace a (3) obhajoby diplomové práce. Obhajoba diplomové...