StudiumRozšiřující kvalifikační (CŽV)Závěrečné práce

Závěrečné práce

Závěrečné práce v programu celoživotního učení

1. Základní ustanovení

Závěrečná práce je výstupní kvalifikační prací v programu celoživotního vzdělávání – v kombinovaném rozšiřujícím studiu oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ, její vypracování a obhajoba je součástí závěrečné zkoušky.

Závěrečná práce je uložena na pracovištích Pedagogické fakulty (dále jen PedF UK), je přístupná pro interní výukovou, studijní, výzkumnou a informační potřebu studentů, účastníků celoživotního vzdělávání (dále jen účastníků CZV) a zaměstnanců PedF UK.

Závěrečná práce je psána česky, souhlas s předložením práce v jiném jazyce uděluje vedoucí katedry.

Formulář pro zadání závěrečné práce zde.

2. Účel a charakter závěrečné práce

Závěrečnou prací účastník celoživotního vzdělávání v souladu s profilem absolventa oboru prokazuje, že dovede samostatně, poučeně a přínosně pojednat o vybraném problému zvoleného studijního oboru. Prokazuje v ní též výzkumné a reflektivní učitelské kompetence:

· vymezit sledovaný problém v rámci vybraného tématu a vyjádřit cíle svého bádání,· zpracovat problém a jeho řešení výkladovým stylem s logickou výstavbou textu a s použitím odborné terminologie,· pracovat účelně s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji,· zvolit vhodný metodologický postup a použít vhodné výzkumné metody,· zhodnotit práci formou teoretické interpretace v závěrečném zobecnění nebo formou reflexe aplikačního výstupu do vzdělávací praxe,· respektovat etiku vědecké práce,· respektovat formální náležitosti závěrečné práce,· používat správně gramatické a stylistické výrazové prostředky.

Závěrečná práce je zpravidla monotematickou studií. Její zpracování se odvozuje od tématu a cíle. Může být prací teoreticko-didaktickou, teoreticko-výzkumnou či prací teoreticko-praktickou. Důraz je kladen na didaktickou aplikaci závěrů práce do reality školské praxe.

3. Zadání a odevzdání závěrečné práce

Závěrečnou práci si účastník CZV zadává na kterékoliv katedře, jejíž výuka je součástí studijního programu, nejpozději do konce května příslušného roku (tj. ve druhém roce studia). Závěrečná práce se zadává v papírové či elektronické podobě na samostatném formuláři Zadání závěrečné práce. Bude-li navržené téma závěrečné práce odpovídat povaze studia, příslušná katedra následně stanoví vedoucího a oponenta práce. Závěrečná práce se odevzdává nejpozději v termínu stanoveném harmonogramem příslušného školního roku ve dvou svázaných výtiscích a jednou na CD nosiči prostřednictvím podatelny PedF UK, kde je opatřena evidenčním číslem. Odevzdání závěrečné práce je podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky.

4. Závěrečná práce - varianty zpracování

Závěrečná práce zadávaná na katedře primární pedagogiky může mít dvě varianty zpracování:

Výzkumná zprávaZpráva z akčního učitelského výzkumu

Pro obě varianty platí ustanovení v bodě 1, 2, 3, 5, 6 tohoto textu.

4.1 Výzkumná zpráva

Kvalifikační závěrečná práce typu výzkumné zprávy předpokládá za prvé rozpracování teoretických souvislostí řešeného problému, za druhé vymezení související výzkumné otázky a výzkumných úkolů, které mají být podrobeny empirickému výzkumu. Obsahuje tedy dvě vnitřně propojené části. Podoba a požadavky na charakter práce jsou shodné s týmiž vztahujícími se na práci diplomovou v daném oboru studia (viz též bod 2. Účel a charakter závěrečné kvalifikační práce), liší se pouze menším požadovaným rozsahem (40 stran autorského textu).

Struktura závěrečné práce typu výzkumné zprávy:

Struktura se řídí tématem a charakterem práce, následující představa je pouze orientační.

Návrh struktury:

úvodní listy, anotace a klíčová slova v českém a anglickém jazyceobsahúvod a cíle prácezpracování teoretických východisek, praktické řešení výzkumných otázekvýsledky a závěry výzkumné (praktické) části, event. jejich diskuse, závěr, literatura a informační zdroje, přílohy

4.2 Zpráva z akčního učitelského výzkumu

Kvalifikační závěrečná práce typu zprávy z akčního učitelského výzkumu vyhovuje v případě, že řeší aktuální praktický problém ve vzdělávání dětské skupiny (nejčastěji školní třídy), v níž student sám vyučuje. Teoretická a empirická rovina zkoumání problému nemusí být v textu odděleny do dvou částí, mohou se prolínat v závislosti na povaze sledovaného jevu a na podmínkách praxe. Text popisuje průběh diagnostiky problému a etapy jeho řešení vždy s oporou o teorii i aktuální empirické závěry. Nároky na odbornou (zvláště terminologickou) správnost jsou shodné s obecnými požadavky na kvalitu kvalifikační práce.

Struktura závěrečné práce typu zprávy z akčního učitelského výzkumu:

Je dána povahou sledovaného problému.Obsahuje vymezení problému a cíl akčního výzkumu, popis průběhu s plánovanými a realizovanými změnami ve výuce včetně zpětné vazby a učitelské reflexe. V akčním učitelském výzkumu je možno využít výzkumné metody pedagogické metodologie (pozorování, rozhovor, dotazník, didaktický test, sociometrické metody, apod.). Součástí zprávy je pojmová mapa sledovaného jevu, klíčová slova a seznam použitých odborných informačních zdrojů. Rozsah 30 stran autorského textu.

Příklady doporučených témat:

Pedagogická komunikace ve tříděAktivizační (inovativní) výukové metody a organizační formyHodnocení, sebehodnocení a zpětná vazba ve výuceVliv znalosti cílů učení na učební výkony a výsledky (včetně otázky tvorby cílů žáky)Ověřování zacílených vzdělávacích programů ve třídě (typu: Základní intervenční program proti šikaně na ZŠ, Zdravá škola, Otevřené učení, Pomoz mi, abych to dokázal, RWCT apod.)Ověřování vybraného průřezového tématu ve výuceOvěřování doplňujících vzdělávacích programů (Etická výchova, Dramatická výchova) ve výuceVzdělávání dětí cizincůDiferenciace výuky pro skupiny žáků s odlišnými vzdělávacími potřebami ve tříděNové výzvy a formy v komunikaci s rodiči žáků

Doporučený odborný zdroj: JANÍK, T. Akční výzkum pro učitele. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2003.

5. Formální podoba závěrečné práce

Předpokládaný rozsah závěrečné práce je nejméně 30 stran běžné autorské normy.

V seznamu literatury a informačních zdrojů jsou uvedeny všechny prameny použité při zpracování závěrečné práce. Seznam je zpracován podle abecedního pořadí, zvlášť je uvedena literatura a zvlášť elektronické zdroje.

Závěrečná práce se píše ve zvoleném textovém editoru. Užívá se velikosti písma 12 bodů, řádkování 1,5, zarovnání do bloku. Doporučené okraje: levý 3,5 cm, pravý 2,5 cm, horní 3 cm, dolní 3,5 cm.

Stránky se číslují dole, od obsahu. Titulní strana, prohlášení, anotace a klíčová slova v českém a anglickém jazyce se nečíslují, i když se započítávají do pořadí. Přílohy se číslují zvlášť.

V celém textu je zachována jednotná grafická úprava (jednotně jsou psány titulky, podtitulky, poznámky atd.). Práce se tiskne na papíře formátu A4 jednostranně.

Úvodní listy:

Pravidla jsou stejná jako pro psaní dipolomových a bakalářských prací.  Proto jsou uvedeny vzory úvodních listů zde.

Anotace, klíčová slova:

Anotace je stručné cca 5 řádkové vyjádření k tématu, cílům a podstatným závěrům práce. Uvádí se v češtině a angličtině na téže straně.

Klíčová slova představují přibližně 5 – 8 pojmů odrážejících podstatu zpracování závěrečné práce. Jsou uvedena v češtině a angličtině.

Bibliografické citace:

Bibliografické citace se v diplomové práci řídí podle normy ČSN ISO 690 a ISO 690 - 2 (viz knihovna PedF UK ).

Odkazy:

Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole, na konci kapitoly nebo na konci celého textu. Slouží k identifikaci publikace, z níž byla vybrána část textu (doslovná citace) či parafrázovaná myšlenka.

Příklady:

Metoda číselných citací:

Text a odkaz: Akademickými teoriemi vzdělávání se zabývá Bertrand (2) ...

Citace: 2. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998, s. 196.

Průběžné poznámky:

Text: Akademickými teoriemi vzdělávání se zabývá Bertrand2...

Odkaz: 2. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání, s. 196.

Citace: BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998.

Uvádění prvního prvku a data:

Text a odkaz: Akademickými teoriemi vzdělávání se zabývá Bertrand (1998, s. 196) ...

Citace: BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998.

6. Posouzení závěrečné práce

Autor závěrečné práce má nárok dostat k dispozici posudky této práce nejpozději týden před konáním obhajoby. Vyzvedne si je na sekretariátě katedry.

Závěrečná práce se hodnotí vyjádřením: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a (viz Studijní a zkušební řád UK v Praze, Pedagogické fakulty).

Formulář posudku zde.

 

 

Pozor

Studium CŽV probíhá v jiném režimu, závěrečné práce se nevkládají do SIS, z těchto důvodů se na ně nevztahuje Opatření děkana č.35/2017 a v Pravidlech pro organizaci studia na PedF UK v čl.19 bod 4. Účastníci studia CŽV se řídí při odevzdávání závěrečné práce na KPPg pokyny této katedry - viz tento web KPPg.