StudiumPedagogika předšk. věku (NMgr.)Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška v oboru Pedagogika předškolního věku – NMgr. se skládá ze čtyř částí:

 1. Obhajoba diplomové práce: Obhajoby všech diplomových prací se konají na Katedře primární pedagogiky, která je garantem tohoto oboru studia. Student se na ni přihlašuje písemně prostřednictvím SIS.
 2. Ústní zkouška - pedagogika předškolního věku
 3. Ústní zkouška - pedagogická psychologie
 4. Ústní zkouška - specializace (Studium raného dětství, Výtvarná výchova v nestandardním pojetí, Sociální pedagogika, Environmentální výchova).

 

Všechny části státní závěrečné zkoušky se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil a jsou rozloženy zpravidla do dvou dnů (v jednom či ve dvou týdnech). V jeden den probíhají obhajoby diplomových prací a druhý den ostatní části SZZ.Student se přihlašuje na jednotlivé částí SZZ ve dvou krocích (na předmět a k termínu).

 

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky ke stažení: 

Pedagogika předškolního věku zde

Pedagogická psychologie zde.

Specializace Environmentální výchova zde

Specializace Rané dětství zde.

Specializace Dramatická výchova zde.

Specializace Speciální pedagogika zde.

 

Omlouvání ze státní zkoušky:

Pokud se student k SZZ nemůže dostavit (např. nesplňuje podmínky pro konání dané části SZZ), je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, což dokladuje lékařským potvrzením, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

 

Zásady pro diplomové práce

Specifikace závěrečných prací vedených na katedře primární pedagogiky

Opatření děkana o podrobnostech pro závěrečné práce zde

Jaká specifika mají diplomové a bakalářské práce vedené na katedře primární pedagogiky?

Účel a charakter diplomové práce

Diplomovou prací student v souladu s profilem absolventa oboru prokazuje, že dovede poučeně a přínosně pojednat o vybraném problému zvoleného studijního oboru. Prokazuje v ní též výzkumné a reflektivní učitelské kompetence.

1.1 Výzkumné a reflektivní kompetence zahrnují následující schopnosti a dovednosti:

 • vymezit sledovaný problém v rámci vybraného tématu a vyjádřit cíle svého bádání
 • zpracovat problém a jeho řešení výkladovým stylem s logickou výstavbou textu a s použitím odborné terminologie
 • pracovat účelně s odbornou literaturou a dalšími, především primárními informačními zdroji (předpokládá se, že diplomová práce je založena minimálně na dvaceti titulech odborné literatury a relevantních zdrojích, jejichž seznam je v diplomové práci uveden)
 • zvolit účelný metodologický postup a použít vhodné výzkumné metody
 • zhodnotit práci, která má zpravidla podobu teoretické interpretace v závěrečném zobecnění nebo reflexe aplikačního výstupu do vzdělávací praxe
 • respektovat etiku vědecké práce
 • respektovat formální náležitosti diplomové práce
 • používat správně gramatické a stylistické výrazové prostředky

1.2  Diplomová práce je zpravidla monotematickou studií. Její zpracování se odvozuje od tématu a cíle. Obvykle však má podobu:

 1. Výzkumné zprávy s částí teoreticko-literární a prakticko-empirickou, u výzkumu kvantitativního se očekává formulace předpokladů výzkumu, u výzkumu kvalitativního precizně zformulovaný výzkumný problém a konkrétní výzkumné otázky.
 2. Historické studie a analýzy vycházející z primárních pramenů, podle typu obsahu případně s výstupem v podobě projektu pro děti mladšího školního věku.
 3. Srovnávací studie s aplikačním výstupem do učitelské praxe ve školním nebo mimoškolním vzdělávání.

Pozn.:  Při výhradním použití kvalitativního výzkumu nebo při zpracování tématu z oblasti dramatické výchovy je možná i jiná podoba diplomové práce. O ní rozhoduje vedoucí katedry.

 

Opatření děkana o podrobnostech pro závěrečné práce zde

Propozice k diplomovému úkolu pro specializaci dramatická výchova zde.

 

POZOR! Od 1.10.2017 platí nové předpisy Pedagogicke fakulty UK. Mění se např. forma odevzdávání závěrečné práce (povinností studenta je odevzdat práci prostřednictvím SIS v elektronické podobě, tištěná verze práce se neodevzdává. Studenti jsou povinni seznámit se s novými předpisy. Jsou dostupné zde:  https://www.cuni.cz/UK-4926.html#1 Zvláště doporučujeme prostudovat "Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech".