StudiumDoktorskéStátní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška má prověřit teoretické znalosti doktoranda, včetně znalosti soudobé odborné domácí i zahraniční literatury. Zkouška se skládá z jedné části rozdělené na tři předměty, které na návrh školitele schvaluje oborová rada. Výběr předmětů doktorské zkoušky odpovídá odbornému zaměření doktoranda a širším kontextům tématiky dizertační práce.

Doktorand by měl prokázat, jak je schopen z pohledu předmětů tvořících státní zkoušku řešit problematiku disertace. Takové pojetí zkoušky vyžaduje velmi hluboké a detailní znalosti.

Součástí státní zkoušky je předložení vypracované kapitoly disertační práce, k níž probíhá diskuse, a dále objasnění stavu řešení disertace, dosažené výsledky a předpokládaný další postup.