StudiumDoktorskéProfil absolventa

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru pedagogika ovládá klíčové koncepty a teorie v oblasti pedagogických věd včetně metodologie pedagogiky, a to na úrovni hlubokých systematických znalostí a dále interdisciplinární znalosti příbuzných vědních disciplín (především psychologie, sociologie a filozofie), které dovede aplikovat v řešení teoretických a empirických problémů výchovy, vzdělávání a školství. Užívá s porozuměním odbornou pedagogickou terminologii a terminologii příbuzných oborů. Je schopen kritického a interdisciplinárního myšlení. Je vybaven dovednostmi týmové spolupráce a etickými  zásadami práce vědeckého pracovníka.

Absolvent dovede vytvářet projekty pedagogického výzkumu včetně nástrojů empirického výzkumu. Ovládá techniky zpracování dat a je schopen jejich vědecké interpretace. Dovede pracovat s různými informačními prameny a originální zahraniční literaturou. Je schopen prezentovat výsledky své vědecké práce na konferencích a publikovat je v odborných periodikách. Ovládá práci s ICT, komunikuje odborně minimálně v jednom cizím jazyce. Přispívá k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd.

Absolvent je způsobilý pracovat v oblasti pedagogického výzkumu a vývoje. Je vybaven základními kompetencemi  pro práci vědeckého anebo pedagogického pracovníka na vysoké škole a v institucích pedagogického a oborově příbuzného zaměření. Je kvalifikován pro koncepční činnost v oblasti pedagogické a pro participativní tvorbu a řešení vědeckovýzkumných  a vývojových  projektů na domácí i mezinárodní úrovni.