StudiumDoktorskéPřijímací řízení

Požadavky k přijímacímu řízení

Uchazeč musí prokázat výborné znalosti v oboru pedagogika a systematický a dlouhodobější zájem o teoretickou problematiku a výzkum v oblasti výchovy a vzdělávání. Preferováni jsou absolventi oboru pedagogika a magisterského studia učitelství.

Přijímací zkouška:

  • ústní rozprava k písemně vypracovanému a předem odevzdanému projektu disertační práce. Projekt v rozsahu 5 – 10 stran by měl obsahovat: charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená tematika náleží,  základní teoretická východiska,  představu o cíli a struktuře disertace, formulaci výzkumného problému a uvažované metodologické přístupy. Přijímací komise hodnotí kvalitu předloženého projektu a schopnost ho v kritické diskuzi obhájit.
  • uchazeč prokazuje orientovanost v oboru pedagogika formou diskuze nad předloženým seznamem prostudované odborné literatury.

Kritéria hodnocení: bodové hodnocení 1-10, maximální počet dosažených bodů 10, minimální počet bodů pro přijetí 7

Podmínky přijetí: absolvování magisterského studijního programu, úspěšné složení přijímací zkoušky, dosažení bodové hranice 7 bodů

 

Vyhlášení a a podmínky přijímacího řízení v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v akademickém roce 2013/2014 zde.

Přihláška k doktorskému studiu zde.