StudiumDoktorskéCharakteristika

Charakteristika oboru

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice,  kultivovat metodologické kompetence doktorandů.

Obsahové zaměření studia se promítá do struktury kurzů. Jejich nabídka zahrnuje povinný teoreticko-metodologický kurz pedagogiky, který poskytuje širší vědní rámec pro pedagogické badatelství. Povinné je také absolvování zkoušky z cizího jazyka. Navazující povinně volitelné kurzy dávají prostor pro hlubší poznání  vybraných pedagogických, psychologických a oborově didaktických disciplín a jejich aktuálních témat.

Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla a obohacuje  poznatky ve zvolené oblasti v širším kontextu rozvoje oboru u nás i v zahraničí. Důležitým cílem je také zapojení doktorandů do řešení vědeckovýzkumných a vývojových projektů na školících pracovištích, podpora jejich prezentačních aktivit na vědeckých seminářích a konferencích a zejména studijní pobyt na zahraničním pracovišti v daném oboru.