StudiumDoktorské

Doktorské

Charakteristika oboru

24.3.2013

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a...

Profil absolventa

24.3.2013

Absolvent studijního oboru pedagogika ovládá klíčové koncepty a teorie v oblasti pedagogických věd včetně metodologie pedagogiky, a to na úrovni hlubokých systematických znalostí a dále interdisciplinární znalosti příbuzných vědních disciplín (především psychologie,...

Požadavky k přijímacímu řízení

24.3.2013

Uchazeč musí prokázat výborné znalosti v oboru pedagogika a systematický a dlouhodobější zájem o teoretickou problematiku a výzkum v oblasti výchovy a vzdělávání. Preferováni jsou absolventi oboru pedagogika a magisterského studia učitelství. Přijímací zkouška:...

Státní doktorská zkouška

24.3.2013

Státní doktorská zkouška má prověřit teoretické znalosti doktoranda, včetně znalosti soudobé odborné domácí i zahraniční literatury. Zkouška se skládá z jedné části rozdělené na tři předměty, které na návrh školitele schvaluje oborová rada. Výběr předmětů doktorské...

Kurzy nabízené katedrou PPg

24.3.2013